ភាសាខ្មែរ wiki browser
 ភាសាខ្មែរ

អង្គការសហប្រជាជាតិ

[English]
European Union and the United Nations (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) UNEP/GRID-Arendal (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) ក្រូអាត (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) United Nations General Assembly (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) United Nations Office at Vienna (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) United Nations Environment Programme (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) List of members of the United Nations Security Council (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) World Year of Physics 2005 (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) តំណភ្ជាប់អចិន្ត្រៃយ៍ដែលភ្ជាប់មកកំណែនៃទំព័រនេះ United Nations Volunteers (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) Rule of law (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) International Year of Mobilization against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) UNOSAT (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) កែប្រែផ្នែក៖ មើលផងដែរ ភាសាបារាំង United Nations Office at Nairobi (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) International Year of Sanitation (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) Hans Köchler (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) List of United Nations peacekeeping missions (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) រុស្សី មូលនិធិអង្គការសហប្រជាជាតិ (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) International Year of Deserts and Desertification (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) UN Women (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) United Nations Institute for Training and Research (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) Deputy Secretary-General of the United Nations (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) List of United Nations Security Council resolutions concerning Iraq (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) United Nations Year for Tolerance (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) បារាំង International Space Year (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) United Nations General Assembly resolution (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) International Year of Languages (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) Outline of the United Nations (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) Global Policy Forum (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) List of resolutions at the sixty-sixth session of the United Nations General Assembly (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) Official languages of the United Nations (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) International Maritime Organization (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) League of Nations (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) Spanish language United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) United Nations Security Council resolution (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) កែប្រែផ្នែក៖ References International Year of Youth (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) United Nations Capital Development Fund (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) ភាសាអង់គ្លេស Peacekeeping (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) International Year of Chemistry (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) Year of the Dolphin (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) បែលហ្ស៊ីក (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) International Year of Astronomy (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) World Meteorological Organization (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) សមាគម អង្គការសហប្រជាជាតិ (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) UNESCO Goodwill Ambassador (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) United Nations Postal Administration (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) Food and Agriculture Organization (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) United Nations Day (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) International Telecommunication Union (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) United Nations Headquarters (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) សាលារៀនអន្តរជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិ (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) ប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិ (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) កែប្រែផ្នែក៖ រចនាសម្ព័ន្ឋ List of United Nations Security Council resolutions on the Nagorno-Karabakh conflict (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) Latin Union (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) United Nations System by location (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) Universal Declaration of Human Rights (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) University for Peace (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) International Year of the Child (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) United Nations General Assembly observers (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) ភាសាអេស្ប៉ាញ Timeline of United Nations peacekeeping missions (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) កែប្រែផ្នែក៖ សមាជិកភាព International relations (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) Extraterritoriality (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) International Atomic Energy Agency (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) President of the United Nations Security Council (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) Reform of the United Nations (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) International Year to Commemorate the Struggle against Slavery and its Abolition (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) United Nations Commission on International Trade Law (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) United Nations Fund for International Partnerships (UNFIP) (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) International Year of Older Persons (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) United Nations Human Settlements Programme (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) United Nations Development Programme Yale University Press (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក Ban Ki-moon (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) UN (អសង្ស័យកម្ម) (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) Intergovernmental organization (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) United Nations Convention on the Law of the Sea (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) United Nations Global Compact (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) International Monetary Fund (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) List of resolutions at the sixty-seventh session of the United Nations General Assembly (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) Model United Nations (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) United Nations Industrial Development Organization (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) List of United Nations Security Council resolutions concerning Cyprus (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) United Nations Department of Public Information (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) Russian language United Nations Honour Flag (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) United Nations laissez-passer (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) អាហ្វ្រិកខាងត្បូង កូរ៉េខាងត្បូង រាជាណាចក្ររួម វៀតណាម International Year of Natural Fibres (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) International Year of the Family (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) Collective security (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) UNICEF (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) United Nations-Oceans (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) លីប៊ី (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) ស៊ុយអែត Special Court for Sierra Leone (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) Arabic language (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) Vuk Jeremić (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) កែប្រែផ្នែក៖ ហិរញ្ញវត្ថុ List of United Nations resolutions concerning Israel (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) Vitaly Churkin (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ) United Nations Institute for Disarmament Research (ទំព័រនេះមិនទាន់​មាននៅឡើយទេ)

| home | all languages | អង្គការសហប្រជាជាតិ - mobile |
WikiBrowser.net ©2006-2010 merkl productions [1]


simulate trading stocks @ stockNALYSIS.com